Πλαστική Χειρουργός - Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ Νομού Ευρυτανίας

Πιστοποιητικά-Διπλώματα

1. “First Certificate in English”, University of Cambridge.
Ιούνιος 1977.

2. “Diplome d’ Etudes Superieurs” (3), Université de Sorbonne.
Μάιος 1980.

3. Άδεια επάρκειας διδασκαλίας της Γαλλικής γλώσσας σε φροντιστήρια, με υπ΄αριθμ. 12/31-5-1980.
Μάιος 1980.

4. M.C.C.E.E. (Medical Council of Canada Evaluating Exam/Εξετάσεις αναγνώρισης ξένου ιατρικού πτυχίου στον Καναδά).
Απρίλιος 1991.

5. T.O.E.F.L./T.S.E./T.W.E. (Test of English as a Foreign Language / Test of Spoken English / Test of Written English).
Οκτώβριος 1991.

6. European Board of Plastic Surgeons Certificate Exams.
Νοέμβριος 1998.